SEADMETE RENDI ÜLDTINGIMUSED  

1.Mõisted

1.1.Rendileandja – Rave and Music OÜ

1.2.Rentnik - isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;

1.3.Pool - Rendileandja või Rentnik;

1.4.Leping - Poolte vahel sõlmitud tehnika rendileping, milles on fikseeritud rendi üldtingimused. Lepingu lahutamatuks osaks on Tellimus;

1.5.Tellimus – läbi interneti või läbi mingi muu kommunikatsioonikanali kaudu edastatatud tellimus seadmete ja teenuste kasutamiseks.

1.6.Toode - Tellimuse alusel renditav tehnika või muu vara, mille loetelu on fikseeritud Tellimuses.

1.7.Üldtingimused – Rendileandja Toodete rendi üldtingimused, mis sisalduvad käesolevas dokumendis ning on Lepingu lahutamatuks lisaks.

1.8.Rendipunkt –Rendipunkt on koht, kust antakse üle tellitud tooted ning selleks Sambla 9, Tallinn

1.9.Rendiperiood – Rendiperiood fikseeritakse Tellimuses ja see algab Toodete üleandmisel Rendipunktist. Rendiperiood algab alati jooksva päeva 12.00-st.

1.10.Rendipäev – Rendipäev on päev, millest algab rendiperiood.

2.Rentniku kinnitused

2.1.Lepingu sõlmimisega kinnitab Rentnik Rendileandjale järgnevat:

2.1.1.Rentnikul ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Toodete osas Lepingu sõlmimiseks.

2.1.2.Rentnikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise.

2.1.3.Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi tema poolt renditavate Toodete nõuetekohaseks kasutamiseks.

2.1.4.Rentnik lubab isikuandmete kasutamist Rendileandja poolt Rentniku tausta tuvastamiseks.

3.Lepingu sõlmimine ja tähtaeg

3.1.Leping loetakse sõlmituks arvates Poolte vahel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sellekohase kokkuleppe saavutamise ajahetkest, kui poolte kokkuleppest või üldtingimuste teistest sätetest ei tulene teisiti. Esmaselt on selleks kokkuleppeks Tellimuse edastamine Rendileandjale läbi internet.

3.2.Rendisuhe algab Sambla tn 9, Tallinn, (edaspidi Rendipunkt) Toote väljastamise ajahetkest ning lõpeb Toote nõuetekohasel tagastamisel Rendipunkti (edaspidi: „Rendiperiood”). Juhul kui pooled ei lepi kokku teisiti.

3.3.Kui ei ole muud kokkulepet, arvestatakse Rendiperioodi pikkust päevades (edaspidi: „Rendipäev”). Esimeseks Rendipäevaks on Toote Rendipunktist Rentnikule üleandmise päev. Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks on Toote nõuetekohase tagastamise päev.

4.Toodete üleandmine ja tagastamine

4.1.Toode antakse Rentniku kasutusse üle Lepingu sõlmimisel või muu sellekohase kirjaliku aktiga Rendileandja Rendipunktis. Toode tuleb tagastada Rendileandja Rendipunkti hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasele päevale järgneva kalendripäeva kella 12-ks. Toodete väljastamine ja tagastamine on võimalik üksnes Rendileandja ettevõtte tavalistel lahtiolekuaegadel, millega Rentnikul on võimalik tutvuda Rendileandja interneti koduleheküljel www.raveandmusic.ee. Toote tagastamisega viivitamisel Lepingu lõppemisel on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale renditasu 1 (ühe) kordses ulatuses iga viivitatud perioodi eest.

4.2.Toodete vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Toodete hulka, kvaliteeti ja seisukorda ning teatama Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe (1) päeva jooksul kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Toodetega.

4.3.Toode peab tagastamisel olema samas seisukorras, milles Rentnik Toote sai, arvesse võttes normaalset kulumist.

4.4.Toode tagastatakse sellekohase kirjaliku märke tegemisega Lepingule, millele kirjutavad alla Poolte esindajad. Lepingu lõppemisel tuleb Toode tagastada hiljemalt Rendiperioodi kehtivuse viimase kalendripäeva kella 12-ks (kui lepingu esilehel pole muudmoodi kokku lepitud).

4.5.Toode loetakse kaotsiläinuks, kui Toodet ei ole tagastatud Rendileandjale 1 (ühe) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisest.

4.6.Kui Rentnik ei tagasta Toodet Lepingu lõppemisel tähtaegselt, on Rendileandjal õigus rakendada abinõusid, sh omaabi Toote osas valduse taastamiseks.

4.7.Kui Rendileandja tuvastab Toote tagastamisel või selle järgselt Toote kasutuskõlbmatuks muutumise või Toote väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul

4.7.1.kas keelduda Toote vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Toote uushanke hinnale.

4.7.2.või võtta Toode vastu ning nõuda Rentnikult Toote parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.

5.Renditasu

5.1.Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Tooted Rentnikule rendile Toote üleandmise ajahetkel kehtiva rendihinnakirja alusel, milleks on portaal www.raveandmusic.ee . Renditasu sisaldab tasu üksnes Toote kasutamise eest. Renditasu ei sisalda muuhulgas tasu Toodete projekteerimise, paigaldamise, lahti monteerimise, paigaldamise järelvalve, häälestuse, transpordi, puhastamise jm tavapärase kasutamisega seotud kulutusi. Eelnimetatud teenuste eest tasutakse vastavalt sellekohasele hinnakirjale, milleks on portal www.raveandmusic.ee;

5.2.Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase ettemaksuarve alusel hiljemalt enne Rendiperioodi algust.

5.3.Renditasu ja muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse Rentniku poolt tasutuks arvates hetkest, mil tasutav summa on laekunud Rendileandja arveldusarvele või tasutud sularahas Rendipunkti.

5.4.Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 1,0% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud, mida viivis ei kata.

5.5.Rentnik nõustub tema poolt avaldatud järgmiste isikuandmete: isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris. AS-ile Krediidiinfo kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus. Kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee.

5.6.Rentnik nõustub sellega, et Rentniku poolt Lepingu rikkumise korral on Rendileandjal õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Rendileandjale teatavaks saanud Rentniku isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, Rentniku foto, isikuttõendava dokumendi koopia, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele (inkassofirmad, õigusnõustajad, advokaadibürood, SA Kadunud poolt hallatav internetiportaal www.kadunud.ee, Facebook keskkond ) võlgnevuse sissenõudmise, renditud Toodete tagastamise ning Rentnikuga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil. Rentnikul on igal ajal õigus nõuda, et Rendileandja lõpetaks Lepingus nimetatud kolmandatele isikutele Rentniku isikuandmete edastamise. Rentnikul on õigus igal ajal nõuda, et Rendileandja informeeriks Rentnikku andmetest, mis Rendileandja on Lepingu alusel kolmandatele isikutele edastanud.

5.7 Rentnik nõustub, et aastavahetuse (30 ja 31.jaanuar) , jõulunädala ja jaanipäeva eelse nädalal hinnad on alati 30% kallimad, kui tavahinnakirjas.

6.Poolte kohustused

6.1.Rentnik on kohustatud:

6.1.1.kasutama renditud Toodet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Toote kasutusotstarbega.

6.1.2.järgima Toote kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet Toodet vahetult kasutavate Rentniku töötajate tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma aga Rendileandjaga viivitamatult ühendust;

6.1.3.ilma Rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Toodet.

6.1.4.teatama Rendileandjale koheselt Toote mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest või hävimisest, samuti Toote kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.

6.1.5.mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Toodet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta Rentniku valduse teenijaid, sh töötajaid, keda Rendileandja kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses.

6.1.6.tagama omal kulul Toote tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused, mida saab kõrvaldada Toote hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamise või parandamisega.

6.1.7.Toote väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi sellekohase kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.

6.1.8.tasuma õigeaegselt Toote kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning Rendileandja poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest.

6.1.9.tagastama Rendiperioodi lõppedes Toote Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras.

6.2.Rendileandja on kohustatud:

6.2.1.tagama Toote üleandmise Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti Toote vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele.

6.2.2.tegema Tootele remonti, mida ei hõlma Üldtingimuste p 6.1.7. Kui Toote remondivajadus on tingitud Toote mittenõuetekohasest kasutamisest Rentniku poolt, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult remondiga seotud kõigi kulutuste hüvitamist.

7.Vastutus

7.1.Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest, mida ei kata tasutud viivis või leppetrahv või kindlustushüvitis, kui Lepingust ja selle lisadest ei tulene teisiti.

7.2.Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Toodete kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, sh Toodete rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Toote normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest. Juhul, kui Toode renditakse Rentnikule koos operaatori teenusega, siis Rentnik ei vastuta Toote purunemise eest ning Rendileandja ei vastuta toote ja operaatori töö korralduse eest ning toote tööst tingitud riskide eest.

7.3.Toodete kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Toote uushanke hind, kahjustumise korral aga Toote kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind.

7.4.Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Toodete kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.

7.5.Rendileandja vastutus Toote katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Toote väljavahetamise, selle võimatusel aga Toote remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Toote Rendileandjale tagastamisest. Rendileandja ei vastuta Toote funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt planeeritud tööde edasilükkumisest või viivitusest tuleneva võimaliku kahju eest

7.6.Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Toote valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Toote üleandmisest Rentnikule.

8.Lepingu lõppemine ja lõpetamine

8.1.Leping lõpeb Toote tagastamisel, samuti ülesütlemisel Lepingu dokumentides, sh käesolevates Üldtingimustes fikseeritud alustel.

8.2.Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 3 (kolm) kalendripäeva ette, kui:

8.2.1.Rentnik ei ole tasunud Lepingu järgset mistahes makset 10 (kümne kalendripäeva jooksul arvates tasu maksmise kohustuse tekkimisest;

8.2.2.Rentniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb Toote seisund või

8.2.3.tekib oht Toote kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks;

8.2.4.Rentnik annab Toote kolmandale isikule allkasutusse ilma Rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta;

8.2.5.juriidilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus.

8.2.6.Rentnik rikub mistahes muud temale Lepingust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele. Rentnikul on õigus Leping korraliselt üles öelda Toote tagastamisõigusega samadel põhimõtetel

9.Muud tingimused

9.1.Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Lepingust ei tulene teisiti.

9.2.Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikku taasesitamist võimaldaval kokkuleppel.

9.3.Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

9.4.Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.